BLUSMIDDELEN BLUSWAGENS


Blusmiddelen bluswagens. Brand is een scheikundige reactie van een brandbare stof bij een bepaalde ontbrandingstemperatuur met voldoende zuurstof. Bij iedereen zijn de negatieve effecten van een brand bekend, vlammen, hitte en rook. Met hiernaast de niet te vergeten materiële en immateriële schade. De ons omringende lucht bevat 21% zuurstof, 78% stikstof en 1% overige stoffen. De voor een verbrandingsproces benodigde zuurstof zal vrijwel altijd in de directe omgeving aanwezig zijn. Wij leveren bluswagens met de blusmiddelen schuim, poeder en koolzuurgas. Informatie over de juiste blusmiddelen voor bluswagens? Neem gerust contact op.


BRANDDRIEHOEK:

Van de branddriehoek heeft u vast gehoord. Bij elke verbranding zijn minimaal drie elementen nodig. Deze drie elementen vormen de branddriehoek en worden internationaal toegepast om schematisch een verbranding weer te geven. Wordt èèn van de elementen weggenomen dan dooft de brand in zichzelf. Elk blusmiddel heeft èèn of meerdere unieke bluseigenschappen zoals een brand afdekken, afkoelen of door versneld de zuurstof in de brand opbranden.


BRANDVIJFHOEK:

De brandvijfhoek bevat vijf elementen die bij brand een rol spelen. Naast de drie genoemde elementen uit de branddriehoek die noodzakelijk zijn voor het ontstaan van brand zijn er nog twee elementen van invloed op verbrandingsprocessen. Namelijk mengverhouding en aanwezigheid van een katalysator. Een voorbeeld van mengverhouding is een afgesloten ruimte waar zuurstof aanwezig is maar te weinig om een verbranding te doen laten ontstaan. Wanneer de toegangsdeur tot de betreffende ruimte wordt geopend dan wordt er meer zuurstof aangevoerd en kan er ineens brand ontstaan. Een katalysator kan extra aanleiding zijn voor het doen ontstaan van brand. Veel brandbare stoffen hebben een extra duw nodig om tot ontbranding te komen. Een katalysator is een stof die een verbrandingsproces op gang houdt. Er zijn blusmiddelen die een negatief katalytische blussende werking hebben die het verbrandingsproces verstoren. ABC poeder blusmiddel in bluswagens gaat bijvoorbeeld een reactie met brandmoleculen aan waardoor in de brand zuurstoftekort ontstaat.


ELEMENTEN BRANDDRIEHOEK:

  • brandbare stof
  • voldoende zuurstof
  • ontbrandingstemperatuur 

ELEMENTEN BRANDVIJFHOEK:

  • brandbare stof
  • voldoende zuurstof
  • ontbrandingstemperatuur
  • mengverhouding
  • katalysator

Blusmiddelen bluswagens kopen? Neem gerust contact op.